Protecția datelor cu caracter personal

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. Guardia Security System S.R.L. cu sediul în Piața Cetății, Oradea, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, Guardia Security System urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Guardia Security System. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților Guardia Security System și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului Guardia Security System. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet și contului Guardia Security System.

 

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator Guardia Security System sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către Guardia Security System în următoarele scopuri:

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina Guardia Security System în contextul serviciilor prestate prin contul Guardia Security System sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului Guardia Security System sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de furnizare cu Guardia Security System;

pentru desfășurarea relației contractuale dintre Guardia Security System și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de furnizare, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al Guardia Security System, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile Guardia Security System sau ale partenerilor/ afiliatilor Guardia Security System prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale Guardia Security System sau ale partenerilor/ afiliaților Guardia Security System, inclusiv prin transmiterea de către Guardia Security System a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul Guardia Security System;

în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul Guardia Security System, sunteți de acord ca Guardia Security System să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile Guardia Security System sau afiliaţilor/partenerilor Guardia Security System;

în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile Guardia Security System;

în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

 

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

obligațiile legale care incumbă în sarcina Guardia Security System ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului Guardia Security System;

încheierea, respectiv executarea contractului de furnizare încheiat cu Guardia Security System;

interesul legitim al Guardia Security System de a-și promova produsele și/sau serviciile;

consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

 

Durata prelucrării

Guardia Security System prelucrează datele tale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:

•         pentru ce perioadă avem nevoie de datele tale pentru a-ți oferi produsele solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de tine și pentru scopurile menționate mai sus în prezenta Politică;

•         dacă ai un cont de client deschis pe website-ul Magazinului Online. În acest caz vom păstra datele tale cât timp acest cont de client este activ;

•         obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor tale pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu perioadele prescrise de lege pentru apărarea drepturilor noastre in justiție).

 

Vom păstra datele tale doar atât timp cât deții un cont de client și/sau continui să faci cumpărături în Magazinul Online. Dacă îți dezactivezi contul de client din Magazinul Online și ne soliciți în mod expres ștergerea totală, datele asociate contului tău de client vor fi șterse sau anonimizate astfel încât să nu mai poți fi identificat în sistemele noastre de evidență a datelor, exceptând cazul în care suntem obligați să păstrăm datele tale pentru o perioadă mai lungă, în baza legii sau interesului nostru legitim.

În acest fel îți vom asigura controlul deplin asupra datelor tale personale.

Pentru scopurile pentru care ne-ai oferit consimțământul la prelucrarea datelor, evidențiate în tabelul de mai sus, vom prelucra datele tale cu privire la respectivul scop până când îți retragi consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice, sau pentru a ne apăra drepturile în justiție.

Te informăm că ne bazăm pe consimțământul tău atunci când prelucrăm datele tale pentru a-ți transmite:

•         oferte personalizate pe bază de publicitate comportamentală online;

•         oferte personalizate bazate pe profilarea pe care o facem în scop de marketing direct, prin canalele de comunicare sms, email și notificări push-up;

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Guardia Security System poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama Guardia Security System ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului Guardia Security System și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;

pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către Guardia Security System cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;

în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către Guardia Security System;

în cazul unor campanii promoționale organizate de către Guardia Security System împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai Guardia Security System;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara Guardia Security System, către societățile afiliate Guardia Security System sau către diverși împuterniciți ai Guardia Security System. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

 

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile Guardia Security System sau ale partenerilor/ afiliaților Guardia Security System sau pentru ca Guardia Security System să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu Guardia Security System. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

 

Măsuri de securitate a datelor

Administratorul, luând în considerare stadiul cunoștințelor tehnice, costul implementării și natura, domeniul, contextul și scopurile prelucrării precum și riscul de a încălca drepturile sau libertățile persoanelor fizice cu diferită probabilitate de apariție și gravitate a amenințării, aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția Datelor cu Caracter Personal prelucrate, corespunzătoare pentru riscuri și categorii de date protejate, în special, protejează datele împotriva partajării lor persoanelor neautorizate, a preluării lor de o persoană neautorizată, a prelucrării lor cu încălcarea legilor aplicabile precum și a schimbării, pierderii, deteriorării sau distrugerii. Dezvăluirea în exterior a informațiilor cu privire la măsurile tehnice și organizatorice aplicate pentru protecția prelucrării, poate submina eficacitatea acestora, ceea ce pune în pericol protecția adecvată a Datelor cu Caracter Personal.

Administratorul pune la dispoziție, corespunzător, de exemplu, următoarele măsuri tehnice pentru a preveni procurarea și modificarea de către persoane neautorizate a Datelor Personale trimise pe calea electronică:

Securizarea setului de date împotriva accesului neautorizat.

Certificat SSL pe paginile Magazinului Online în care sunt furnizate Date Personale.

Criptarea datelor utilizate pentru a autoriza persoana care beneficiază de funcționalitatea Magazinului Online.

Accesul la Cont doar după indicarea login-ului și parolei individuale.

 

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că Guardia Security System v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

 

Legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal

Pe data de 22 mai 2018, senatorii au adoptat proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Parlamentul European şi Consiliul European au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor - RGPD).

Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii din 4 mai 2016, iar prevederile acestuia sunt direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

Documentul impune un set unic de reguli în materia protecţiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

 

De când este valabilă prezenta versiune a Politicii?

Prezenta versiune a Politicii este valabilă de la data de 24.05.2018 .